REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Echilibrezi si castigi!”

Organizata in perioada 1 iulie 2021 – 31 august 2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1           Organizatorul campaniei promotionale “Echilibrezi si castigi!” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea comerciala SECOM HEALTHCARE S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Str. Gara Herastrau, nr. 2, Cladirea Equilibrium 1, etaj 8, cod postal 020334, e-mail: info@secom.ro, cu numar de ordine la Registrul Comertului J40/9299/1991, avand cod de inregistrare fiscala nr. RO8978457, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2           Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este obligatoriu pentru toti Participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare “Regulamentul”). 

1.3           Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in Farmaciile Participante la campanie pe intreaga durata a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1.

1.4           Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi aduse la cunostinta publicului in Farmaciile Participante. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila.

1.5           Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre Participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea pot fi consultate gratuit de catre participanti conform celor mentionate in Sectiunea 1.3. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei. 

 

1.6            Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti Participantii.

1.7           Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le port contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in toate farmaciile Sensiblu (denumite in continuare „Farmaciile Sensiblu”).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.       Campania se va desfasura in perioada 1 iulie 2021 – 31 august 2021 (numita in continuare „Durata Campaniei”), in limita stocului disponibil al taloanelor razuibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1.       La aceasta Campanie participa produsele specificate (numite in continuare „Produse Participante”) in Anexa 1 a prezentului Regulament, comercializate in Romania de catre SECOM HEALTHCARE S.R.L., in limita stocului disponibil a taloanelor razuibile.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE      

5.1.      La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) si domiciliul sau resedinta in Romania (denumite în continuare „Participanţi”), cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si a membrilor familiilor acestora, rude de gradul I.

5.2.       Prin inscrierea la Campanie se considera ca Participantii au luat la cunostinta si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

5.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din Campanie inscrierea oricarui Participant care s-a dovedit ca a fraudat sau ca a incercat fraudarea Campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legii.

 

SECTIUNEA 6 MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

6.1. In perioada Campaniei promotionale, Participantii trebuie sa achizitioneze din Farmaciile Sensiblu, pe un bon fiscal, minimum un produs Participant la Campanie, specificat in Anexa 1 a prezentului Regulament..

6.2. Ulterior achitarii contravalorii Produsului achizitionat Participant la Campanie, la casa de marcat, clientul va primi un talon razuibil, in baza caruia va afla daca este castigatorul premiului oferit de Organizator prin prezenta Campanie (probabilitate castig 99%).

6.3. Clientii pot participa la Campanie pe toata durata acesteia cu mai multe bonuri fiscale, insa fiecare bon fiscal trebuie sa contina minimum un produs participant la Campanie. Pentru fiecare bon fiscal continand minim un produs participant la Campanie, participantul va primi cate un talon razuibil.

6.4. In cazul in care pe bonul fiscal se regasesc mai multe Produse Participante la Campanie, Participantul beneficiaza de un singur talon razuibil.

6.5. Pentru ca un Participant sa beneficieze de promotie, este necesara respectarea tuturor conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in Regulament.

6.6. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate, conform mecanismului descris mai sus, 758 taloane razuibile, dintre care 99% vor fi castigatoare.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI CONDITII DE VALIDARE

7.1. In cadrul Campaniei promotionalee vor fi acordate, conform mecanismului descris la Sectiunea 6, urmatoarele premii instant:

 

Descriere premii:

Numar  premii

Valoare totala estimata in Lei TVA inclus

Mascota de plus

750

10,969

 

7.2. Valoarea totala estimata a premiilor din prezenta campanie este de 10,969 lei TVA inclus. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea niciunui premiu cu contravalorea sa in bani (sau cu alte beneficii). De asemenea, dupa razuirea talonului, acesta nu mai poate fi schimbat cu un altul.

7.3. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

7.4. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru pierdere, de catre Participant, a bonului fiscal care face dovada eligibilitatii acestuia la Campanie.

 

SECTIUNEA 8 ATRIBUIREA PREMIILOR

8.1. Premiile se acorda pe loc participantilor ale caror taloane razuibile sunt castigatoare in, in baza mesajului inscriptionat pe talonul razuibil extras de catre Participant.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1.       Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, a carui aparitie pune Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2.       Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Impozitul pentru premii (daca este cazul) va fi retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

12.3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

12.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă

 

SECTIUNEA 13. DISPOZITII FINALE

13.1.     Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

13.2.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare prin anuntul prealabil al acestor modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in locatiile mai sus mentionate. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila si fara a notifica Participantii.

13.3.     Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre Participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia Participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei. 

13.4.     Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie in Farmaciile Participante, fiind redactat si semnat in 2 exemplare originale astazi, 10.06.2021.

 

 

Organizator,

SECOM HEALTHCARE S.R.L.

Lucia Costea – Director Executiv

Anexa 1 – Produse Participante

 

la Regulamentul Campaniei

Echilibrezi si castigi!”

1.07.2021 – 31.08.2021

 

 

La Campanie participa produsele mentionate mai jos:

 

Baby's Jarro-Dophilus + GOS 71g pudra

Jarro-Dophilus + FOS 100 capsule

Jarro-Dophilus + FOS 30 capsule

Jarro-Dophilus EPS 60 capsule vegetale filmate gastrorezistente

Jarro-Dophilus Infant flacon cu 15 ml

Jarro-Dophilus Mood flacon cu 30 capsule vegetale

Jarro-Dophilus Ultra flacon cu 60 capsule vegetale DRcaps

Synergiez-Your-Gut flacon cu 30 capsule vegetale (DRcaps)

    

            Organizator,

SECOM HEALTHCARE S.R.L.

    Lucia Costea – Director Executiv