Am un card Sensiblu si vreau sa imi actualizez datele

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Sensiblu

(“Regulamentul Oficial”)

din data de 23.10.2019 – în vigoare din data de 01.11.2019

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest Program de Fidelitate este organizat şi desfăşurat de SENSIBLU S.R.L., cu sediul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ifov, Str. Ciobanului nr.133, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, cod unic de înregistrare 9378655, atribut fiscal RO, reprezentată prin Administrator Andreea Grigorescu, (denumită în continuare “Organizator sau Sensiblu”).

Participanţii la Programul de Fidelitate Sensiblu (denumit în continuare Programul de Fidelitate) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui Participant la Programul de Fidelitate, pentru consultare, în oricare dintre farmaciile Sensiblu, magazinele LOccitane, precum şi pe site-urile www.sensiblu.com și www.loccitane.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 10 zile înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț în farmaciile Sensiblu și magazinele LOccitane, precum și pe site-urile menționate anterior privind modificarea Regulamentului Oficial. Înainte de intrarea în vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-urile arătate mai sus, iar principalele modificări pot fi obținute de Participanți și prin intermediul Serviciului Clienți.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de Fidelitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane, precum şi la partenerii Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de Fidelitate are durată nelimitată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de Fidelitate.

Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de Fidelitate va fi afişată de Organizator cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării Programului de Fidelitate în toate farmaciile Sensiblu și magazinele L’Occitane, într-un loc vizibil, precum şi pe site-urile www.sensiblu.com și www.loccitane.ro.

Programul de Fidelitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de Fidelitate orice persoana fizică  având minim 18 ani împliniţi (denumit în continuare “Participantul”).

La Programul de Fidelitate se poate participa numai prin completarea şi semnarea Formularului de Înscriere. Formularele de Înscriere sunt accesibile în format electronic în oricare din farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane sau în locaţiile partenerilor la Programul de Fidelitate și sunt completate de către un angajat al Organizatorului sau al partenerilor acestuia, în urma furnizării de către Participant a datelor necesare completării acestuia. Participantul este obligat să furnizeze datele sale reale în vederea completarii integrale a Formularului de Înscriere.

Participantul este, de asemenea, obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a câmpurilor marcate ca obligatorii în Formularul de Înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, dată naştere, sex, telefon fix sau telefon mobil (înregistrat în România), semnătură. Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate este completat și printat de către farmacist în 2 (două) exemplare, verificat de către Participant, iar in situatia in care toate datele sunt corect introduse, va fi semnat de către Participant, iar un exemplar va fi înmânat farmacistului. Cel de-al doilea exemplar al Formularului de Înscriere va rămâne în posesia Participantului.

Formularul de Înscriere nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Programul de Fidelitate și neacordarea Cardului de Fidelitate Sensiblu.

După semnarea Formularului de Înscriere și predarea acestuia către personalul Organizatorului sau a partenerilor acestuia, personalul farmaciei salvează Formularul de Înscriere în format electronic deschis în sistem, și activează Cardul de Fidelitate pe loc oferind acces la discount direct.

 

SECŢIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE SENSIBLU

La baza Programului de Fidelitate se află Cardul de Fidelitate destinat clienţilor Sensiblu și L’Occitane.

Sintagma Card de Fidelitate cuprinde atât cardurile de Fidelitate Sensiblu, cât și Cardurile de Fidelitate LOccitane.

Cardul de Fidelitate are două variante: Standard Sensiblu și  Standard L’Occitane.

Fiecare Participant are dreptul la un singur Card de Fidelitate activ și validat din fiecare variantă enumerată mai sus. Organizatorul își rezervă pe deplin dreptul de a invalida Cardurile de Fidelitate ale Participanților care dețin două sau mai multe astfel de carduri, fără notificare prealabilă.

Falsificarea oricărui Card de Fidelitate se pedepseşte conform legilor.

În plus faţă de aceste variante de carduri, Sensiblu poate emite şi alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienţi și/sau Participanți, în baza unor regulamente distincte.

Cardul de Fidelitate Sensiblu este disponibil clienţilor în mod gratuit, pe loc, în toate farmaciile Sensiblu și magazinele LOccitane, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de Fidelitate.

Accesul la discountul direct acordat în baza Cardului de Fidelitate este posibil doar pentru Participanţii care deţin un Card de Fidelitate cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat şi semnat Formularul de Înscriere, conform specificaţiilor din prezentul Regulament Oficial.

În cazul în care clienții nu furnizează datele necesare şi nu semnează Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate, nu vor putea primi Cardul de Fidelitate.

            Cardurile de Fidelitate care nu au completate datele minime obligatorii în sistem, sunt invalidate în sistem. Participanții care dețin un Card de Fidelitate invalidat pot solicita revalidarea acestuia, în urma completării și semnării unui Formular de Înscriere, în orice farmacie Sensiblu sau magazin L’Occitane și li se vor activa beneficiile conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial.

Participanţii pot avea acces la discount direct numai după ce au completat şi au semnat Formularul de Înscriere, astfel: la înrolare, clientul ofera în mod verbal datele farmacistului, acesta le introduce in aplicatia de talon electronic si printeaza Formularul de Înscriere cu datele clientului în 2 (doua) exemplare, pentru a fi semnat. Clientul va verifica corectitudinea datelor completate de către farmacist și va semna un exemplar al Formularului de Înscriere, pe care îl va înmâna farmacistului. După primirea exemplarului de Formular de Înscriere semnat de către client, personalul farmaciei activează cardul, pe loc, în sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la discountul direct.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea si integralitatea informaţiilor declarate de Participant în Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate la momentul semnării acestuia. În situaţia în care informaţiile sunt eronate sau incomplete, Sensiblu îşi rezervă dreptul de a modifica starea Cardului de Fidelitate în sistem, în card invalidat, limitând accesul Posesorului de Card de Fidelitate la beneficiile Programului de Fidelitate, pana la rectificarea erorilor sau completarea datelor.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

6.1.Utilizarea Cardului de Fidelitate Standard

Cardul de Fidelitate  permite Posesorului de Card de Fidelitate să beneficieze de discount direct, de pana la 10% din suma plătită cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacţie în parte, conform prezentului Regulament Oficial, în condițiile specificate mai jos.

Posesorul de Card de Fidelitate poate beneficia de discounturi directe, mai mari de 10% din suma platita cu numerar sau card bancar, la achizitia a unul sau mai multor produse dintr-o selectie de produse, semnalizate corespunzator in farmacii, in catalogul de produse sau pe site-ul  Organizatorului.

În cazul în care Participantul optează pentru o promoţie  sau pentru o reducere specială de preţ oferită în farmaciile Sensiblu sau magazinele LOccitane, Posesorul de Card de Fidelitate, indiferent de tipul de card, beneficiază numai de promoţia sau reducerea respectivă şi nu mai poate beneficia de discount direct la tranzacţia respectivă. Punctual, în anumite situații, Organizatorul poate decide în mod expres cumularea unor promoții sau reduceri cu discountul direct oferit prin utilizarea Cardului de Fidelitate.

În fiecare an, în luna în care Posesorul de Card de Fidelitate îşi aniversează ziua de naştere, acesta va primi din partea Organizatorului un cadou sub forma unui voucher valoric, în valoare de 5 lei. Voucherul trebuie folosit în luna în care Posesorul de Card de Fidelitate îşi aniversează ziua de naştere, în caz contrar, în prima zi a lunii următoare celei în care a fost acordat voucherul, voucherul va fi retras din contul Posesorului de Card de Fidelitate. Voucherul nu poate fi utilizat pentru achiziționarea de medicamente compensate și gratuite în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie să anunțe faptul că dorește achitarea produselor cu voucher înainte de efectuarea plății.

Pentru partenerii Organizatorului, modul de acumulare a punctelor şi discount-urile acordate sunt stabilite de aceştia în cadrul propriilor lor regulamente.

Posesorul de Card de Fidelitate care, înainte de efectuarea cumpărăturii, nu predă Cardul de Fidelitate pentru scanare, nu va putea beneficia de discount direct şi nici nu va putea beneficia de promoţiile destinate Posesorilor de Card de Fidelitate Sensiblu. Cardul de Fidelitate nu permite oferirea discount-ului ulterior momentului cumpărăturii.

6.2. Mecanismul de acordare a discount-ului  direct  

Participantul poate beneficia pe Cardul de Fidelitate  de discount direct, la fiecare tranzacţie în parte, cu respectarea limitărilor precizate mai jos. Procentul discount-ului poate fi modificat de Organizator oricând pe Durata Programului de Fidelitate şi va fi comunicat în Regulamentul Oficial actualizat pe site-ul www.sensiblu.com.  

            Limitări în acordarea discount-ului direct:

Ø  Discount-ul direct prin reducere de preţ se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării discount-ului, preţul de vânzare al produselor scade sub sau egaleaza costul de achiziţie, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să fie mai mare decat costul de achiziţie.

Ø  În cazul achiziției de medicamente compensate și gratuite în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, nu se aplică nici un tip de discount sau promoție.

Ø  discount-ul direct nu se cumulează cu nicio altă promoţie sau reducere în desfășurare la aceleași produse, cu excepția cazurilor în care Organizatorul decide în mod expres altfel.

Ø  Punctual, în anumite situații, Organizatorul poate decide că pentru anumite produse nu se acordă niciun fel de discount.

 

Având în vedere încetarea acordării de către Organizator de Puncte de Fidelitate pentru achizițiile efectuate în farmaciile Sensiblu și/sau magazinele LOccitane, începând cu data de 01.07.2019, Posesorii de Card de Fidelitate care au acumulat Puncte de Fidelitate aferente tranzacțiilor efectuate până la data de 30.06.2019, vor avea la dispoziție 6 luni (respectiv până la data de 31.12.2019) pentru preschimbarea acestora. Preschimbarea Punctelor de Fidelitate se va putea face doar în farmaciile Sensiblu, magazinele LOccitane şi la partenerii selectaţi din Programul de Fidelitate numai de către Posesorul Cardului de Fidelitate şi numai în urma prezentării unui act de identitate cu poză valabil. 

Regula de preschimbare este următoarea: fiecare Punct de Fidelitate acumulat valorează la preschimbare 0,05 lei.

Produsele dorite pot fi cumpărate, integral sau parţial (doar în cazul în care valoarea produsului este mai mare decât valoarea soldului Punctelor de Fidelitate) cu Punctele de Fidelitate acumulate. Pentru plata parţială a produsului cu Puncte de Fidelitate, restul valorii produsului se achită pe loc cu numerar sau cu card bancar.

Orice sesizare în ceea ce priveşte preschimbarea Punctelor de Fidelitate poate fi formulată doar în termen de 10 zile calendaristice de la data tranzacţiei, sub condiția prezentării bonului fiscal care atestă tranzacția respectivă.

            Punctele de Fidelitate care nu au fost preschimbate până la data de 31.12.2019 vor fi șterse definitiv de pe Cardurile de Fidelitate la data de 01.01.2020.

 

SECŢIUNEA 7. CARDUL DE FIDELITATE STANDARD L’OCCITANE

Cardul de Fidelitate Standard LOccitane poate fi obținut de către orice Participant care:

-                      deţine un Card de Fidelitate Sensiblu activ și validat, cu toate datele minime obligatorii completate corect în sistem;

-                   a efectuat în ultimele 2 luni achiziţii de produse L’Occitane din farmaciile Sensiblu sau magazinele L’Occitane în valoare cumulată de minimum 150 de lei.

 

Pentru dobândirea beneficiilor aferente deținerii unui Card de Fidelitate Standard L’Occitane, Participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile anterior menționate.

Posesorii de Card de Fidelitate Standard LOccitane vor avea toate beneficiile Cardului de Fidelitate Standard Sensiblu, cu următoarele modificări:

1.       Un cadou de bun venit, exclusiv pentru Participanţii care îndeplinesc condiţiile de calificare specificate în prezentul Regulament Oficial. Cadoul constă într-o crema de mâini Shea 30 ml L’Occitane. Cadoul se acordă o singură dată, la momentul ridicării Cardului de Fidelitate Standard LOccitane, personal, pe baza prezentării unui act de identitate valabil cu poză şi a Cardului de Fidelitate Sensiblu, din orice Sensiblu sau magazinul L’Occitane ales de Participant. Cardul de Fidelitate L’Occitane și cadoul pot fi ridicate de Participant în termen de 3 luni de la data la care a fost anunțat despre disponibilitatea Cardului de Fidelitate în locația selectată.

2.      În fiecare an, în luna în care Participantul îşi aniversează ziua de naştere, acesta va primi un discount direct de până la 25% la achizițiile de produse L’Occitane. Discount-ul se aplică pentru toate produsele L’Occitane achiziționate și este valabil doar în luna respectivă, neputând fi accesat ulterior.

3.      Promoţii şi oferte speciale dedicate, invitaţii la evenimentele şi prezentările de produse L’Occitane trimise Participanților pe unul din canalele de contact comunicate prin Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate, dacă aceștia și-au exprimat acordul cu privire la comunicări în scop de marketing direct.

4.      Informări în premieră despre lansările şi produsele L’Occitane noi care vor fi disponibile în farmaciile Sensiblu selectionate, magazinele L’Occitane si online pe www.loccitane.ro, pe unul din canalele de contact comunicate prin Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate, dacă Participantul și-a exprimat acordul cu privire la comunicări în scop de marketing direct.

Toate beneficiile Cardului de Fidelitate Sensiblu deţinut de Participantul care se califică în Programul de Fidelitate ce face obiectul prezentului Regulament Oficial.

Participantul care, înainte de efectuarea de achiziții de produse L’Occitane din farmaciile Sensiblu selectionate, magazinele L’Occitane sau nu completează seria de Card de Fidelitate la efectuare unei comenzi online pe site-ul www.loccitane.ro, nu predă Cardul de Fidelitate pentru scanare, nu va putea accesa niciun beneficiu acordat în cadrul Programului de Fidelitate. Cardul de Fidelitate nu permite oferirea beneficiilor ulterior momentului achiziției.

Beneficiile acordate în baza prezentului Regulament Oficial nu se cumulează cu nici o altă promoţie în desfășurare la produse similare.

 

SECŢIUNEA 8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE

Utilizarea Cardului de Fidelitate se poate face numai de către Posesorul acestuia, în caz contrar, Posesorul Cardului de Fidelitate îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu utilizarea beneficiilor Cardului de Fidelitate.

Pentru a beneficia de discountul direct, Participantul va trebui să anunţe că este Posesor de Card de Fidelitate şi să prezinte Cardul de Fidelitate la casa de marcat înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul de Fidelitate va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care farmacistul va avea acces la informaţii privind datele de indentificare ale Participantului (nume și prenume, număr de telefon) și la discount-urile oferite pentru produsele achiziţionate.

În cazul în care Participantul nu este în posesia Cardului de Fidelitate, căutarea acestuia în baza de date se va putea face exclusiv după numărul de telefon declarat de Participant la momentul completării Formularului de Înscriere.

Pe bonul fiscal va fi tipărită reducerea aplicată la valoarea totală a bonului. Sistemul este centralizat şi cuprinde toate farmaciile Sensiblu din ţară și magazinele LOccitane.

De asemenea, accesul la discount-uri sau promoţii este posibil în oricare din farmaciile Sensiblu, magazinele LOccitane sau locaţiile partenerilor din Programul de Fidelitate, cu excepţia cazurilor speciale în care promoţiile se desfăşoară doar în anumite farmacii.

Pentru descoperirea și prevenirea fraudelor prin utilizarea Cardului de Fidelitate, Organizatorul va monitoriza și analiza tranzacțiile efectuate utilizând Cardul de Fidelitate.

 

SECŢIUNEA 9. CARDURILE DE FIDELITATE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice Card de Fidelitate după trecerea unei  perioade de 12 luni de la ultima utilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial sau ale dispoziţiilor legale. Posesorul unui Card de Fidelitate invalidat va pierde dreptul de a beneficia de discountul direct şi orice alte beneficii ataşate Cardului de Fidelitate respectiv, însă va putea solicita revalidarea Cardului de Fidelitate.

Cardurile de Fidelitate invalidate pot fi revalidate in orice farmacie Sensiblu sau magazin L’Occitane, fără a fi necesară emiterea unui nou plastic. Pentru aceasta, Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie să prezinte Cardul de Fidelitate invalidat și să completeze un nou Formular de Înscriere.

Cardurile de Fidelitate invalidate, pentru care nu a fost solicitată revalidarea, vor fi blocate după trecerea a 3 ani de la data invalidării lor, iar datele personale alocate respectivelor carduri vor fi anonimizate.

Dacă un Card de Fidelitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 24 de ore la linia cu acces gratuit TelVerde 0800 080 234 – relaţii cu clienţii (denumit în continuare Serviciul Clienți”), în vederea blocării cardului aflat într-una dintre aceste situații. În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a Cardului de Fidelitate pierdut sau furat. Odată cu înştiinţarea se vor comunica seria Cardului de Fidelitate, numele și prenumele, telefonul și data nașterii Posesorului de Card de Fidelitate.

Participantul care îşi pierde Cardul de Fidelitate sau îi este furat are dreptul la un nou Card de Fidelitate. În perioada de înlocuire a Cardului de Fidelitate, respectiv până la momentul la care Participantul solicită și obține un nou card de Fidelitate, acesta nu va putea accesa nici unul dintre beneficiile Cardului de Fidelitate pierdut sau furat.

În cazul Cardurilor de Fidelitate deteriorate, pierdute sau furate, noul Card de Fidelitate Standard se poate solicita și obține din orice farmacie Sensiblu sau magazin LOccitane cu condiţia completării unui nou Formular de Înscriere.

 

SECŢIUNEA 10. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII

Posesorii de Card de Fidelitate pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea Programului de Fidelitate şi folosirea Cardului de Fidelitate apelând Serviciul Clienţi la numarul de telefon 0800 080 234 (TelVerde gratuit), cu program non-stop. Tot la acest număr, Posesorul Cardului de Fidelitate va anunţa fără întarziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Înscriere şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de Fidelitate. De asemenea, Posesorul Cardului de Fidelitate are posibilitatea de a își modifica oricând opțiunile bifate în Formularul de Înscriere.

În scopul protejării datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate, Serviciul Clienţi va solicita informaţii și date cu caracter personal pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă operatorul de la Serviciul Clienţi nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului el este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii.

 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţămantul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei Sensiblu SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Sensiblu, în scopuri statistice, iar in situatia in care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la Sensiblu şi partenerii din Programul de Fidelitate. De asemenea, prin aderarea la Programul de Fidelitate, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare. Sensiblu poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Fidelitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere in Programul de Fidelitate pentru înscrierea în Programul de Fidelitate si acordarea beneficiilor standard conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Fidelitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizări a Cardului de Fidelitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.  Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidării Cardului de Fidelitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Participanților în alte scopuri, Organizatorul ii va informa în mod corespunzător în acest sens pe acestia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate, acestia au urmatoarele drepturi:

a.     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;

b.     Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acestaîși retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau naționalăsau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c.      Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;

d.     Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Fidelitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Sensiblu la prezentarea Cardului de Fidelitate în farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane sau online pe www.locitane.ro  și partenerii săi și, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de Fidelitate va fi invalidat;

e.      Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f.       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g.      Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov sau un e-mail la protectiedate@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct,  acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

h.     Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

 

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui Participant la Programul de Fidelitate în toate farmaciile Sensiblu, magazinele L’Occitane, precum și pe site-urile www.sensiblu.com și www.loccitane.ro. Pentru informaţii suplimentare, Participantul poate apela Serviciul TelVerde – 0800 080 234 – acces gratuit, cu program non-stop sau poate accesa site-ul www.sensiblu.com.

Prin participarea la acest Program de Fidelitate, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

 

SENSIBLU SRL

Prin administrator,

Andreea Grigorescu