Cumpara produse Secom® participante la campanie, inscrie bonul fiscal pe www.secom.ro sau prin SMS la 1854* si poti castiga!

Campania se va desfasura in perioada 1 aprilie – 31 mai 2021.

La aceasta Campanie participa toate suplimentele alimentare comercializate in Romania de catre SECOM HEALTHCARE S.R.L., prezente in farmaciile participante in limita stocului disponibil.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Castiga cu Secom!”

Organizata in perioada 1 aprilie – 31 mai 2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1           Organizatorul campaniei promotionale “Castiga cu Secom! (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea SECOM HEALTHCARE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Cladirea Equilibrium 1, Str. Gara Herastrau nr. 2, et. 8, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9299/1991, avand C.U.I. RO8978457, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2           Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare “Regulamentul”)

 

1.3           Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant in farmaciile participante, pe intreaga durata a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la Sectiunea. 1.1.

1.4           Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile déjà obtinute. Orice modificari ulterioare vor fi aduse la cunostinta publicului in farmaciile participante. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila.

1.5           Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor, gratuit, conform celor mentionate in Sectiunea 1. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei. 

1.6            Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in toate farmaciile care functioneaza sub brand Sensiblu (denumite in continuare „Farmaciile Sensiblu”),

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.       Campania se va desfasura in perioada 1 aprilie – 31 mai 2021 (numita in continuare „Durata Campaniei”), in limita stocului disponibil al taloanelor razuibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1.       La aceasta Campanie participa toate suplimentele alimentare comercializate in Romania de catre SECOM HEALTHCARE S.R.L., prezente in Farmaciile Sensiblu, in limita stocului disponibil al taloanelor razuibile.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE      

5.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care achiziţionează din Farmaciile Sensiblu minimum un produs participant la Campanie, în decursul derulării acesteia (1 aprilie– 31 mai 2021), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiti în continuare „Participanţi”).

5.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii/colaboratorii Organizatorului şi/sau angajatilor Farmaciilor Sensiblu, precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.

 

SECTIUNEA 6 MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

6.1. In perioada Campaniei promotionale, participantii trebuie sa achizitioneze din Farmaciile Sensiblu pe un bon fiscal, minimum un produs participant la Campanie.

6.2. Ulterior achitarii contravalorii produsului achizitionat participant la Campanie, la casa de marcat, clientul va primi un talon razuibil, in baza caruia va afla daca a castigat premiul oferit de Organizator prin prezenta Campanie (probabilitate castig 50%).

6.4. Clientii pot participa la Campanie pe toata durata acesteia cu mai multe bonuri fiscale insa fiecare bon fiscal trebuie sa contina minimum un produs participant la Campanie. Pentru fiecare bon fiscal continand minimum un produs participant la Campanie, participantul va primi cate un talon razuibil.

6.5. In cazul in care pe bonul fiscal se regasesc mai multe produse participante la Campanie, participantul beneficiaza de un singur talon razuibil.

6.6. Pentru ca un participant sa beneficieze de promotie, este necesara respectarea tuturor conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in prezentul Regulament.

6.7. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate, conform mecanismului descris mai sus, 8.000 taloane razuibile, dintre care doar 50% vor fi castigatoare.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI CONDITII DE VALIDARE

7.1. In cadrul campaniei promotionale vor fi acordate, conform mecanismului descris la sectiunea 6, urmatoarele premii instant:

Descriere premii:

Numar  premii

Valoare estimata individuala (Lei) TVA inclus

Valoare totala (Lei) TVA inclus

Sticla de aluminiu

4.000

6.46175

25.847

 

7.2. Valoarea totala estimata a premiilor din prezenta campanie este de 25.847 lei TVA inclus. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea niciunui premiu cu contravaloarea sa in bani (sau cu alte beneficii). De asemenea, dupa razuirea talonului, acesta nu mai poate fi schimbat cu un altul.

7.3. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

 

SECTIUNEA 8 ATRIBUIREA PREMIILOR

8.1. Premiile se acorda pe loc participantilor ale caror taloane razuibile sunt castigatoare, in baza mesajului inscriptionat pe talonul razuibil extras de catre Participant.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1.       Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, a carui aparitie pune Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2.       Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premii (daca este cazul) va fi retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

SECTIUNEA 12. DISPOZITII FINALE

12.1.     Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

12.2.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare prin anuntul prealabil al acestor modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in farmaciile participante. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila si fara a notifica Participantii.

12.3.     Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei. 

12.4.     Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie in farmaciile participante, fiind redactat si semnat in 2 exemplare originale astazi, 25.03.2021.

 

 

Organizator,

SECOM HEALTHCARE S.R.L.

Lucia Costea – Director Executiv