Campanie Good Routine!

Cumpara produse Good Routine de minimum 59 lei si ai un premiu garantat*!
*premiile se ofera in limita stocului disponibil

Campania se va desfasura in perioada 01.06.2021 – 30.06.2021.

Detalii in regulamentul de mai jos.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“CREEAZA-TI RUTINA ZILNICA ALATURI DE GOOD ROUTINE”

Organizata in perioada 01.06.2021 – 30.06.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “CREEAZA-TI RUTINA ZILNICA ALATURI DE GOOD ROUTINE” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea comerciala SECOM HEALTHCARE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 2, et. 8, Cladirea Equilibrium 1, Sector 2, , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9299/1991, avand C.U.I. RO8978457, denumita in continuare “Organizatorul”. 

1.2 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare “Regulamentul”)

1.3 Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant in farmaciile participante, pe intreaga durata a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la Sectiunea. 1.1.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile déjà obtinute. Orice modificari ulterioare vor fi aduse la cunostinta publicului in farmaciile participante. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila, in acest sens. 

1.5 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor, gratuit, conform celor mentionate in Sectiunea 1. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.  

1.6 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in farmaciile care functioneaza sub brand Sensiblu (denumite in continuare „Farmaciile Sensiblu”). 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 (numita in continuare „Durata Campaniei”), in limita stocului disponibil a premiului instant acordat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. 

3.2 Dupa incheierea Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.  

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La aceasta Campanie participa produsele specificate in Anexa 1 a prezentului Regulament, comercializate in Romania de catre SECOM HEALTHCARE S.R.L., in limita stocului disponibil a premiului instant acordat.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE  

5.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care achiziţionează din Farmaciile Sensiblu produse GOOD ROUTINE in valoare de minim 59 lei – produse prezente in anexa 1, produse participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (01.06.2021 – 30.06.2021), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

5.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii/colaboratorii Organizatorului şi/sau angajatilor farmaciilor participante, precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.

5.3 Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6 MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

6.1. In perioada Campaniei promotionale, participantii trebuie sa achizitioneze din Farmaciile Sensiblu, pe un bon fiscal, produse de minimum 59 lei, produse mentionate in Anexa 1, ca fiind participante la Campanie.

6.2. Ulterior achitarii contravalorii produselor achizitionate participante la Campanie, la casa de marcat clientul va primi un premiu instant si un flyer informativ referitor la produsele GOOD ROUTINE.  

6.4. Clientii pot participa la Campanie pe toata durata acesteia, cu mai multe bonuri fiscale, insa, fiecare bon fiscal trebuie sa insumeze un minimum de 59 lei – suma preturilor produselor participante la Campanie, conform Anexei 1. Pentru fiecare bon fiscal continand un minimum de 59 lei, produse participante la Campanie, participantul va primi cate un premiu instant si un flyer informativ referitor la produsele GOOD ROUTINE.

6.5. In cazul in care pe bonul fiscal se regasesc mai multe produse GOOD ROUTINE ce insumeaza un multiplu al pragului minim de achizitionare de 59 lei, participantul beneficiaza de un singur premiu instant si un singur flyer.

6.6. Pentru ca un participant sa beneficieze de promotie, este necesara respectarea tuturor conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in prezentul Regulament.

6.7. In cadrul prezentei campanii vor fi acordate conform mecanismului descris mai sus, premii instant, in limita stocului disponibil (700 buc sticle de sticla si 700 buc flyere).

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI CONDITII DE VALIDARE

7.1. In cadrul campaniei promotionale vor fi acordate, conform mecanismului descris la Sectiunea 6, urmatoarele premii instant:

Descriere premii: Numar  premii Valoare totala (Lei) fara TVA

Sticla de sticla cu husa personalizate GOOD ROUTINE 700 5.550 lei

Flyere informative 700 175 lei

7.2. Valoarea totala a premiilor din prezenta campanie este de 5.725 LEI fara TVA. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea niciunui premiu cu contravalorea sa in bani (sau cu alte beneficii).

7.3. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

SECTIUNEA 8 ATRIBUIREA PREMIILOR

8.1. Premiile se acorda pe loc participantilor, de catre farmacist, in limita stocului disponibil, in baza bonului fiscal emis, ca urmare a respectarii mecanismului de participare la prezenta campanie promotionala. 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, a carui aparitie pune Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premii (daca este cazul) va fi retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

11.3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. 

11.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

SECTIUNEA 13. DISPOZITII FINALE

13.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare prin anuntul prealabil al acestor modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in farmaciile participante. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila si fara a notifica Participantii.

12.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.4. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.  

13.5. Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie in farmaciile participante, fiind redactat si semnat in 2 exemplare originale astazi, 16 aprilie 2021.

Organizator,

SECOM HEALTHCARE S.R.L.

Lucia Costea – Director Executiv 

Anexa 1

la REGULAMENTUL CAMPANIEI

“CREEAZA-TI RUTINA ZILNICA ALATURI DE GOOD ROUTINE”

Organizata in perioada 01.06.2021 – 30.06.2021

La campanie participa produsele mentionate mai jos:

1 Build-Your-Joints 30 caps veg

2 Mag-Your-Mind 30 caps veg

3 Comfort-U 30 caps veg (DRcaps)

4 Pure Omega-3 60 caps moi

5 Guard-Your-Liver 30 caps moi

6 Train-Your-Brain 60 caps veg

7 Synergize-Your-Gut 30 caps veg (DRcaps)

8 Krill Oil 60 caps moi

9 Algal Omega-3 30 caps moi

10 C-Your-Immunity 30 caps veg

11 Daily-D3® 2000 IU 60 caps moi

12 Daily-C 1000mg 30 caps

            Organizator,

SECOM HEALTHCARE S.R.L.

    Lucia Costea – Director Executiv

Lista farmaciilor participante este mai jos:

Farmacii participante Good Routine